• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/

Dr. Müh. Erdal KÖKTÜRK (01.04.2012)

Uçaksavar Sitesi Toplu Yapı Yönetimine gönderdiğim aşağıdaki iletiyi bilgilerinize sunarım.
Bu iletiyi başka Kat Maliklerine de gönderebilirsiniz.
Saygılarımla.
Erdal KÖKTÜRK
----- Forwarded Message -----
From: Erdal Kokturk <erdalkokturk@yahoo.com>
To: "ucaksavartopluyapi@hotmail.com" <ucaksavartopluyapi@hotmail.com
Sent: Sunday, April 1, 2012 2:57 PM
Subject: Uçaksavar Sitesi Yenileme Projesi Kapsamında İnşaatlara Başlamayı da İçeren Açıklamaya Yanıt

 
Fevzi Bey,
 
31 Mart 2012 Cumartesi günü, Uçaksavar Sitesi Kat Maliklerine gönderdiğiniz iletide, “…Uçaksavar projesinde temel atma hedefi 2013 Nisan…” şeklinde bir açıklama yaptığınız görülmektedir. Bu tür bir ifadenin, yazılı ve sosyal medya ya yapılan ve “Uçaksavar’da imzayı attı, 2013’te inşaata başlıyor” başlığı ile yayımlanan haberlerde de rastlanmaktadır.
 
427 adet bağımsız bölümün bulunduğu Uçaksavar Sitesinde tüm kat maliklerinin mutabakatı sağlanmadan, imar planlarında da herhangi bir değişiklik gerçekleşmeden, hemen inşaatlara başlanacağı şeklindeki açıklamalar, tek yanlı ve hiçbir araştırma ve incelemeye dayanmadan yapılan açıklamalardır. Dolayısıyla, gerçeklere aykırı olduğunda kuşku bulunmayan ve kaldı ki, inşaat yapımını düzenleyen imar ve yapı denetimi mevzuatına da açıkça aykırı olan bu açıklamalar, olsa olsa gelişmelerden ve mevzuattan yeterince bilgi sahibi olmayanları etkilemek ve kat maliklerini “panik” (!) havası yaratarak sözleşmeyi bir an önce imzalamaya zorlamayı amaçladığı bizlerce bilinmektedir.
 
Bir diğer deyişle, Uçaksavar Sitesi ile ilgili olarak, ne İstanbul Büyükşehir Belediyesini ne Beşiktaş Belediyesini ne de Uçaksavar Sitesinde sözleşmede değişikliklerin yapılmasını dile getiren %50 kat malikini dinlemeden, her şey bitmiş gibi açıklamaların yapılması yanlıştır ve yapılan haberler de gerçeği yansıtmamaktadır. Böylesi basit ve mevzuata aykırı açıklamalarla Uçaksavarda yenilemeyi gerçekleştirmeniz mümkün değildir. Bunun nedenlerini öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki açıklamalarımı dikkatlice okumanızı öneririm.
 
1- İnşaata başlamak için İmar Mevzuatındaki hususlara aynen uymak gerekmektedir.
 
Sizlere daha önce gönderdiğim iki ayrı raporda da belirttiğim üzere, bir yerde yapı inşa etmek için yapılacak işlerin bir sıra düzeni vardır ve bu sıra düzenindeki işlerden biri gerçekleşmeden bir sonrakine geçilmesi olanaksızdır.
 
“…Uçaksavar projesinde temel atma hedefi 2013 Nisan…” şeklindeki hedefinizin gerçekleşmesi için yapılması gereken işleri, bunların sıra düzenini ve ayrıca kat maliklerine imzalatmaya çalıştığınız sözleşmede bunların gerçekleşmesi için öngördüğünüz süreleri ve sözleşmenin ilgili maddelerini aşağıdaki çizelgeden görebilirsiniz.
 
Sıra No
Yapılacak İşin Adı
Sözleşmedeki Süresi
Sözleşme Maddesi
1
Kat maliklerinin tamamının sözleşmeyi imzalaması (TAM MUTABAKAT)
18 ay
Madde:V.A. (s.5)
2
Halihazır harita ve jeolojik etüdün yaptırılması
20 ay
Madde:V.B. (s.7)
Tüm Kurumlardan uygunluk görüşlerinin alınması
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının yaptırılması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanması ve Büyükşehir Belediye Başkanınca imzalandıktan sonra 1 aylık askı ilanı ardından kesinleşmesi
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının yaptırılması ve Beşiktaş Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclislerince kabulü, Belediye Başkanlarınca imzalandıktan sonra 1 aylık askı ilanı ardından kesinleşmesi
3
İfraz ve Tevhit işlerinin yaptırılması, Belediye Encümeni kararı ile onaylanması, kadastro teknik kontrolü ardından Beşiktaş Tapu Müdürlüğünce tescili
-
-
4
Beşiktaş Belediyesinden İmar Durumu belgesinin alınması
-
-
5
Mimari uygulama projesinin yaptırılması ve belediyece uygun görülmesi
4 ay
Madde:VI.A.1.3. (s.9)
6
Statik+Elektrik+Mekanik Projelerin yaptırılması
4 ay
Madde:VI.A.1.3. (s.10)
7
Mimari + Statik + Elektrik + Mekanik Projelerin belediyece onaylanması
6 ay
Madde: VI.A.1.4. (s.11)
8
Kat Maliklerince bağımsız bölümlerin tahliyesi
-
-
9
Belediyeden Yıkım Ruhsatının alınması
2 ay
Madde:VI.A.1.7 (s.12)
10
Tüm yapıların yıkılması
5 ay
Madde:VI.A.1.7 (s.12)
11
Tapuda cins tashihinin yaptırılması
2 ay
Madde:VI.A.1.7 (s.12)
12
Yapı Ruhsatının alınması
2 ay + 3 ay
Madde:VI.A.1.8. (s.13)
Sözleşmede inşaata başlamak için öngörülen süre
63 ay+3 ay (5.5 yıl)
 
Yukarıdaki çizelgede belirtilen bazı işlerin süreleri hazırladığınız sözleşmede belirtilmemekle beraber, Sözleşmenizde inşaatlara başlanması için öngördüğünüz süre 5.5 (Beşbuçuk) yıldır. Açıklamanızda bu süreyi 12 ay olarak belirtirken tüm işleri 12 ay içinde bitireceğinizi söylüyorsunuz. Bir diğer deyişle, yukarıdaki çizelgede belirtilen tüm işleri 12 ay içinde tamamlamanız halinde amacınıza ulaşmanız mümkündür. Tersi durumda, kat maliklerine doğruları söylemediğiniz ve gerçekler hakkında bilgilendirmediğiniz şeklindeki eleştirilerine katlanmak zorunda kalabilirsiniz.
 
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 29. Maddesinde, “…Yapıya başlama müddeti ruhsat tarihinden itibaren iki yıldır. Bu müddet zarfında yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır…”denilmektedir. Bu nedenle, yukarıdaki çizelgedeki işler, sizin açıklamanıza paralel olarak Uçaksavarda inşaata başlanması öncesi yapılması zorunlu işlerle sınırlandırılmıştır. Yani, yapıya (inşaata) başlayabilmeniz için “yapı ruhsatı”almanız zorunludur ve bunun için öncesindeki tüm işlerin adım adım gerçekleşmesi gereklidir.
 
Danıştay içtihatlarına göre, eğer, Taşınmazın birden çok maliki varsa, bir diğer deyişle taşınmaz üzerinde paylı mülkiyet söz konusu ise, yapı ruhsatı için tüm paydaşların birlikte yazılı onay vermeleri gerekmektedir (Danıştay 6. Dairesinin, 19.02.1987 tarihli ve E.1986/727, K.1987/177 sayılı kararı). Paydaşlar (hissedarlar) arasında anlaşmazlık varsa, yani taşınmazın mülkiyeti “ihtilaflı” ise, paydaşların oybirliği ile yapı ruhsatı başvurusu gerçekleşmeyeceği için, bu taşınmaza ruhsat verilemez (Danıştay 6. Dairesinin, 21.03.1983 tarihli ve E.1979/4437, K.1983/1097 sayılı kararı). Ruhsat verildikten sonra paydaşlar arasında uyuşmazlık olursa, yapı idarece durdurulabilir (Danıştay 6. Dairesinin, 20.11.1991 tarihli ve E.1989/3301, K.1991/2565 sayılı kararı).
 
Yukarıda verdiğim Danıştay içtihatlarına göre, inşaata başlayabilmeniz için öncelikle “yapı ruhsatı” almanız, bunun için de tüm kat maliklerinin “olur”unu yani “tam mutabakatını” sağlamanız gerekmektedir. Uçaksavar da %50 oranındaki kat malikini dikkate almayan, fiili durum yaratarak tartışmalı bir sözleşmeyi imzalamaları için zorlayan tavır ve davranışlarınızla “tam mutabakat”ı sağlayamayacağınız ortaya çıkmış bulunmaktadır.
 
Uçaksavar Yenileme Projesi, ancak ve yalnızca, tüm kat maliklerini kucaklaması ve kapsaması halinde başarıya ulaşabilir. Bunun için, Uçaksavardaki kat maliklerine karşı açık, şaffaf, doğru ve güvenilir bir tutum ve tavır sergilemek, uzlaşma mesajlarına açık, sözleşmeyi düzeltme ve değiştirmeye karşı kapıları kapatmayan, hoşgörülü yönetim anlayışlarına ihtiyaç vardır. Sizler, bu tür yönetim anlayışında olmadığınızı ve “herşeye rağmen” yolunuza devam edeceğinizi Ocak ve Mart 2012 toplantılarında ortaya koydunuz. Bir diğer deyişle, Uçaksavar Sitesinde, sizlerin dayatma şeklindeki yönetim anlayışı ile “yenileme projesi”ni hayata geçirmeniz olanaksızdır. Benim her iki toplantıda yazılı ve sözlü öneri ve değerlendirmelerime katılmadığınızı da açıkladınız.
 
Bu durumda, Uçaksavarda yeni bir toplu yapı yönetiminin oluşturulması da dahil olmak üzere ve “Uçaksavar Yenileme Projesi” için yeni bir sözleşmenin hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapılmasını desteklediğimi ve bu yöndeki çabalara katkı vereceğimi belirtmek istiyorum.
 
2- Neden Hazırladığınız Sözleşmeye Karşıyım!
 
 
“Arsa Payı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi”, birçok açıdan, Anayasanın 35. Maddesine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 1 Nolu Protokole, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 692. Maddesine ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’nın 44. ve 45. Maddelerine aykırıdır. Şöyle ki;
 
1. Anayasa Mahkemesinin içtihatlarına göre, Anayasa’nın 35. Maddesinde güvence alınan mülkiyet hakkı, birey özgürlüğü ile ilgili temel bir haktır. Devlet, mülkiyet hakkına ancak kamu yararı amacıyla ve kanuna uygun olarak müdahale edebilir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 1 Nolu Protokol’ün “Mülkiyetin Korunması” başlıklı 1. Maddesinde; “…Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır. Bir kimse, ancak kamu yararı sebebiyle ve yasada öngörülen koşullara ve uluslar arası hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılabilir…”denilmekte; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 692. Maddesi ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’nın 44. ve 45. Maddelerinde, paylı mülkiyete sahip yerlerde ve kat mülkiyetli taşınmazlarda maliklerin oybirliği sağlanmadan parselin bölünmesi veya üzerine inşaat yapılmasına dair tapu ve imar işlerinin yapılamayacağı açıklanmış bulunmaktadır.
 
Buna rağmen, Uçaksavar Sitesinde, kat maliklerine imzalamaları için baskı yapılan Arsa Payı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi’nin 5. sayfasının son paragrafında, sözleşmeyi imzalamayan kat malikleri hakkında “yazılı ihtar” gönderileceği, ihtara uymayanlar hakkında “hukuki ve idari yollara başvurulacağı”; sözleşmenin 6. sayfasında ise, “…sözleşmeyi imzalamayan kat malikleri hakkında yapımcı firma (Teknik Yapı A.Ş.) tarafından hukuki süreç başlatılacağı…” belirtilmektedir. Bir başka deyişle, Anayasanın 35. Maddesine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 1 Nolu Protokole, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’na açıkça aykırı bir şekilde kat maliklerinin “mülk dokunulmazlığı” “tehdit” altındadır ve kat maliklerine sözleşmeyi imzalamaları için “baskı” yapılmaktadır. Kat maliklerinin imzaya zorlandıkları bu sözleşme açıkça hukuka, uluslar arası sözleşmelere ve Anayasa’ya aykırıdır.
 
Dolayısıyla, sözleşmenin 5. Sayfasında yer alan ve sözleşmeyi imzalamayan 1/5 oranındaki kat malikine karşı bir yaptırım uygulanabileceği yönündeki hükümlerin hukuksal dayanağı bulunmamaktadır. Görülmektedir ki, Uçaksavar Sitesi Toplu Yapı Yönetimi ile bu yönetimin sözleşmeli  hukuk danışmanlığını yapan Prof. Dr. Etem Saba ÖZMEN ve Teknik Yapı A.Ş. tarafından hazırlanan sözleşmeyi “imzalamayan kat malikleri”, sözleşmenin yukarıda belirtilen maddelerinde öngörüldüğü üzere, açıkça “tehdit” edilmektedirler. Sözleşmedeki bu ifadelerin, kat mülkiyetli bağımsız bölüm maliklerinin taşınmazlarının hukuka aykırı olduğu belli olan yöntemlerle ellerinden alınması için bir baskı kurmak olduğunda kuşku yoktur. Bu ifadeler, kişilerin, “yerleşme özgürlüğü”nü, “konut haklarını” ve “mülkiyet haklarını” yitirmelerini hedefleyen ve bu doğrultuda yaptırımlara yer veren hukuka aykırı ifadeler oldukları açıktır.
 
2. Uçaksavar Sitesi, tapuda kayıtlı kat mülkiyeti ile arsa payları tanımlanmış bir sitedir. Sözleşmenin VI.A.1.2. maddesi ile (sayfa: 8), VI.A.1.12. maddelerine göre (sayfa: 15), her bir kat malikinin arsa paylarının yapımcı firma ile Temsilciler denilen bir kurulca yeniden ve re’sen belirlenecek olması da kat maliklerinin mülkiyet haklarına ağır bir müdahaledir.
 
3. Sözleşmenin, “VI.A.2.7.” nolu ve “Tasarrufi İşlemler Yapmama Yükümlülüğü” başlıklı maddesinde, Kat Maliklerinin, sözleşmeyi imzalamalarından başlayarak, “sözleşme konusu mevcut bağımsız bölümlerini ve/veya arsa paylarını” satmama, ayni ya da nisbi hakla sınırlandırmama, satış vaadine konu etmeme gibi yükümlülükler öngörülmektedir. Bir kat maliki, zorunlu durumlarda ve ihtiyaç halinde bile, taşınmazı elinden çıkardığında, ya “emsal daire satış bedeli farkını YAPIMCI FİRMA’ya ödemesi” ya da “resmi senetteki satış bedeli üzerinden YAPIMCI FİRMA’nın ÖNALIM hakkına sahip olduğunu” peşinen kabul etmiş olmaktadır. Bu sözleşme, Kat Maliklerini, Uçaksavar Sitesindeki haklarını YAPIMCI FİRMA’ya kayıtsız koşulsuz ve süresi belirsiz bir şekilde rehin etmesi anlamına gelmektedir ve bu haliyle kat maliklerinin anılan sözleşmeyi imzaya zorlanmaları, Anayasamızın 35. Maddesi ile uluslar arası hukuk tarafından güvence altına alınmış mülkiyet hakkı ile ilgili temel ilkelere ve aynı zamanda, insan hak ve özgürlüklerine de aykırıdır.
 
Yukarıda örnek olarak verilen üç konu hakkındaki sözleşme hükümlerinin kat maliklerinin lehine olduğu söylenebir mi? Sözkonusu hükümlerin hukuka, kişilerin mülkiyet hakkı dokunulmazlığına, kişi hak ve özgürlüklerine açıkça müdahale olduğu tartışmasızdır.
 
3- Kat Malikleri Uçaksavar Sitesinden Tasfiye Edilmektedirler!
 
1. Kat malikleri, Sözleşme ile, her türlü konuda yetkiyi Yapımcı Firma (Teknik Yapı A.Ş.) ile adına TEMSİLCİLER denilen kişilere devretmeye zorlanmaktadırlar. Sözleşmenin “VI.B.1.”nolu ve “KAT MALİKLERİ’nin Temsili” başlıklı maddesinde (Sayfa: 38), “KAT MALİKLERİ’ni işbu sözleşmeye ilişkin hukuki  işlemlerde ve bu sözleşmeden doğan yetkilerin kullanılmasında … TEMSİLCİLER … temsil edecektir…” denildikten sonra, “…Bu sözleşmede açıkça yazılı işlemler, aksi kararlaştırılmadıkça ayrıca vekaletname veya yetki belgesi istihsaline gerek olmaksızın TEMSİLCİLER tarafından kullanılabilir…” hükmü ile İMZALAYAN KAT MALİKLERİ’nin tüm konularda TEMSİLCİLER’i yetkili kıldıkları görülmektedir.
 
2. Sözleşmenin “VI.A.1.6.” başlıklı “Yıkım İçin Kat maliklerine Tebligat Yükümlülüğü”; “VI.A.2.2.” nolu “Yapımcı Firmaya Hisse Devri”; “VI.A.2.4.” nolu “Kat malikleri Arasında Bağımsız Bölüm Paylaşım İlkeleri”; “VI.A.2.5” nolu “Taşınmaz Zilyetliğinin Devri” maddeleri başta olmak üzere, sözleşmenin neredeyse büyük bir bölümünde yetki kullanımının TEMSİLCİLER ile YAPIMCI FİRMA arasında düzenlenecek protokollerin, hazırlanacak tutanakların belirleyeceği açık seçik belirtilmiş bulunmaktadır.
 
Bu durumda, kat maliklerine, ikamet edecekleri bağımsız bölümlerin büyüklük, tip ve konumlarını ve adetlerini seçme hakkı, varolan bağımsız bölümlerini ne zaman boşaltacakları, yıkım, ve hisse devirlerine kadar ve hatta bağımsız bölüm seçiminde bile yetki verilmediği görülmektedir.
 
Bir kat maliki, Sözleşmeyi imzaladığı zaman karşılığında neye sahip olacağını bilmeden sözleşmeyi imzaya zorlanmaktadır. Yeni yapılacak bağımsız bölümlerin 1+1, 2+1, 3+1 veya kaç farklı tip ve büyüklüklerden oluşacağı, kat maliklerinin bunlardan hangilerine, kaç adet ve ne kadar süre sonra sahip olacaklarının yanıtları verilmeden Uçaksavardan terke zorlanmaları kabul edilemez.
 
Bu sözleşme ile birlikte bir adet teknik sözleşme, iki adet vekaletname ve bir adet muvafakatname olmak üzere toplam 5 adet belgenin her bir kat malikince noterde imzalanması istenilmektedir.  İki adet vekaletname incelendiğinde, bunların “GENEL VEKALETNAME” niteliğinde oldukları, Yapımcı firmaya verilen vekaletnamede “tevkil” yani yetkinin Yapımcı Firma tarafından kat maliklerinin tanımadığı 3. Kişilere de devredilmesini sağlayacak yetkilere olanak sağladığı, TEMSİLCİLER’e verilen vekaletname incelendiğinde ise, imzalanacak sözleşmeyi ortadan kaldıran ve bunun yerine yeni sözleşmeler yapılmasına olanak sağlayan yetki devirlerini kapsadığı ve böylece kat maliklerinin, farkında olmadan, imzaladıkları sözleşmeyi ortadan kaldıracak ve yeni hükümler öngörecek yeni sözleşmeler yapılması yetkilerini de TEMSİLCİLER’e verdikleri anlaşılmaktadır.
 
Böylece, Yapımcı Firma ve Temsilciler, Uçaksavar Sitesinde her şeyi yapma hakkını elde etmektedir. Bu arada, sözleşmeyi imzalayan kat malikleri de hangi haklara sahip olacaklarını bilmeden ve elde edecekleri haklarla ilgili tüm yetkilerini tanımadıkları kişilere devrederek tasfiye edilmektedirler.
 
Sonuç olarak, yukarıda özet olarak belirttiğim üzere, tamamen kat maliklerinin aleyhine hükümlere rağmen, Uçaksavar Sitesindeki kat maliklerini sözleşmeye imzaya zorlayan tavır ve davranışlarınız yanlıştır. Amaçlarınıza ulaşmak için, sözleşmede, “… yeni yasal düzenlemeler çerçevesinde getirilebilecek oran…”konusuna atıf yapılarak tüm umutların bu düzenlemelerin Hükümet tarafından çıkarılacak yasalara bağlanması, bu arada, “TOKİ gelir kamulaştırır” gibi dayanaksız baskı yöntemlerinden medet umulması, bu arada Uçaksavar Sitesinin Hükümetin hazırladığı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı” kapsamına alınacağı iddialarıyla kat maliklerini tedirgin eden açıklamalar dikkate alındığında sürecin etik olmayan bir şekilde yönetildiği görülmektedir. Hükümetçe hazırlanan yasa tasarısı, sanılanın tersine Kat Mülkiyeti Yasasında oybirliği kuralında bir değişiklik yapmadığı gibi, özel uygulama bölgelerinde yalnızca yasanın amacına uygun olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerçekleştirilecek işlemlere açıklık getirmekte, buna rağmen, konu Toplu Yapı Yönetiminizce saptırılarak, Uçaksavar Sitesi kat Malikleri üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanılmaktadır.
 
Uçaksavar Sitesi, imar mevzuatına uygun inşa edilmiş, kat mülkiyeti kurulmuş ve her türlü yasal izinleri alınmış yapılara sahiptir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan raporlarda, deprem riskli alanlar kapsamında sayılmamıştır. Buna rağmen, yönetiminizce, İstanbul’da olası bir depremde büyük afetlerin yaşanma riski altında sayılan alanlardan biri gibi gösterilerek, adeta İstanbul’da ilkönce dönüştürülmesi gereken alanlardan biri gibi kamuoyuna yansıtılmaktadır. Bunun sebebi, Uçaksavar Sitesinin sahip olduğu “rant”ın bazı çevrelerin iştahını fazlasıyla artırmasıdır. Uçaksavar Sitesi, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı inşa edilen yapıların bulunduğu alanlardan biri değildir.  Ayrıca, gecekondu bölgeleriyle de bir tutulamaz. Uçaksavar Sitesi, kaçak inşaatların bulunduğu bölgeler ile karıştırılmaktadır.
 
Uçaksavar Sitesi, tapuda kat maliki olanların malıdır ve yalnızca onların iradeleri ve kararlarıyla yenilenebilir ve oluşan imar artışları da tüm kat malikleri arasında açık, şeffaf, adil ve oybirliği ile paylaşılabilir.
 
Uçaksavardaki kat maliklerini bir yana koyarak ve/veya bertaraf ederek tek başına yenilemeyi gerçekleştireceğini sananlar başarılı olamayacaklardır.
 
Yukarıda belirttiğim hususlar çerçevesinde hazırladığınız sözleşmeyi imzalamayacağımı, bu arada tüm kat maliklerini bir bütün olarak kavrayan ve kapsayan, ayrıca tüm kat maliklerinin hak ve çıkarlarını güvence altına alan yeni bir sözleşmeden yana olduğumu, tüm desteğimi bu yöndeki çabalara vereceğimi duyururum. 01 Nisan 2012
 
Saygılarımla.
 
Dr. Müh. Erdal KÖKTÜRK
Uçaksavar Kat MalikiYorumlar - Yorum Yaz